ศูนย์สุขภาพจิต : สำหรับประชาชน

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการบริการ

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8


http://satsurvey.dmh.go.th/app.quiz-cdmh-pt.15105.html

ขอเชิญท่านตอบแบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการเพื่อปรับปรุงการบริการ

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. เพศ